مقررات حمل بار

 

 

 

هرگاه مسافرت مسافر متضمن یک مقصد نهایی یا توقف مسافر در کشوری غیر از کشور مبداء باشد ، مقررات پیمان ورشو شامل خواهد بود و پیمان مزبور ناظر مسئولیت مؤسسات حمل کننده بوده و در اغلب موارد مسئولیت های مؤسسات مزبور را در مورد مرگ یا صدمه به شخص و فقدان یا آسیب به توشه محدود می‌سازد. برگ اخطاریه تحت عنوان “آگاهی به مسافرین بین‌المللی درباره محدودیت مسئولیت” را ملاحظه نمایید.

شرایط قرارداد

۱-واژه‌هایی که در این قرارداد بکار برده شده دارای معانی ذیل می‌باشد : بلیت : منظور بلیت مسافر (بلیت الکترونیکی) و رسید توشه توزین شده است که این شرایط و اخطاریه‌ها جزئی از آن به شمار می‌رود. حمل: مترادف است با «ترانسپورت» یا «حمل و نقل». حمل کننده : یعنی کلیه مؤسسات حمل کننده هوایی که عهده‌دار حمل مسافر یا توشه وی بوده و طبق این شرایط و یا هرگونه خدمات دیگر مربوط به چنین حمل و نقل هوایی اقدام به حمل مسافر یا توشه وی می‌نمایند. پیمان ورشو : یعنی پیمان مربوط به یکنواخت نمودن پاره‌ای از مقررات حمل و نقل بین‌المللی هوایی که در تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ در ورشو به امضا رسیده یا اصلاحیه پیمان مزبور که در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ در لاهه انجام گرفته و هر کدام در موردی شمول خواهد یافت.

۲-  حمل و نقلی که طبق این شرایط انجام گیرد تابع مقررات و محدودیتهای مربوط به مسئولیت مقرر در پیمان ورشو خواهد بود. مگر اینکه چنین حمل و نقلی همانطور که در پیمان مزبور تعریف شده از نوع حمل و نقل بین المللی نباشد.

۳-   حمل و نقل فوق‌الذکر و انجام سایر خدماتی که توسط هر حمل کننده‌ای انجام می‌شود تا حدودی که با مراتب فوق مغایرت نداشته باشد تابع شرایط زیر خواهد بود:(۱)شرایط مقرر در این بلیت (۲) تعرفه‌های قابل انطباق (۳) شرایط حمل مؤسسه حمل کننده و مقررات مربوط به آن که جزئی از این قرارداد محسوب می‌شود (و در دفاتر مؤسسه حمل کننده موجود و در صورت تقاضا در دسترس گذارده می‌شود) به استثنای موارد حمل بین نقطه‌ای در کشورهای ایالات متحده آمریکا یا کانادا و به هر نقطه‌ای خارج از کشورهای مزبور که تابع تعرفه‌های معتبرجاری در آن کشورها می‌باشد.

۴-  نام حمل کننده را می‌توان به اختصار در بلیت درج نمود. نام کامل بایستی همراه با نام اختصاری در تعرفه‌ها، شرایط حمل ، مقررات یا برنامه پروازی قید شود. نشانی حمل کننده فرودگاه مبدأ خواهد بود که در مقابل اولین نام اختصاری حمل کننده در بلیت درج می‌شود. نقاط توقف مورد توافق به قرار مندرج در این بلیت یا به شرح مندرج در برنامه‌های پروازی در مسیر حمل مسافر می‌باشد. حملی که به موجب این شرایط بوسیله چندین حمل کننده متوالی صورت گیرد یک پرواز تلقی خواهد شد.

۵-هنگامیکه یک مؤسسه حمل و نقل هوایی به منظور حمل روی خطوط پروازی مؤسسه حمل و نقل هوایی دیگری مبادرت به صدور بلیت یا رسید توزین توشه بنماید این عمل را صرفاً از جنبه نمایندگی انجام می دهد.

۶-هرگونه رد مسئولیت یا محدودیت در مسئولیت که به حمل کننده تعلق گیرد شامل حال کارگزاران و کارکنان و نمایندگان حمل کننده و شامل هر شخصی که هواپیمای وی از طرف حمل کننده برای حمل مورد استفاده شده و نیز شامل کارگزاران کارکنان نمایندگان شخص اخیر خواهد بود.

۷- توشه حمل شده به موجب این شرایط به ارائه دهنده رسید توشه تحویل می‌شود. چنانچه به توشه خسارتی وارد شده باشد ، شکایت کتبی باید فوراً پس از کشف خسارت و منتهی ظرف ۷ روز پس از دریافت آن و در صورت تاخیر شکایت کتبی باید ظرف ۲۱ روز از تاریخ تحویل توشه به حمل کننده تسلیم گردد. در مورد حمل و نقل غیر بین‌المللی به تعرفه‌ها یا شرایط حمل رجوع شود.

۸-  این بلیت به مدت یکسال از تاریخ صدور اعتبار دارد. مگر اینکه ترتیب دیگری در این بلیت ، در تعرفه‌های حمل کننده ، در شرایط حمل یا در مقررات مربوطه پیش‌بینی شده باشد. کرایه حمل طبق این شرایط تا قبل از آغاز حمل قابل تغییر است. حمل کننده می‌تواند در صورتی که کرایه مقرر پرداخت نشده باشد از حمل خودداری نماید.

۹- حمل کننده تعهد می‌نماید حداکثر کوشش خود را در حمل مسافر و توشه وی در حدود امکان به عمل آورد. اوقات مندرج در برنامه‌های پرواز یا هرجای دیگر تضمین نمی‌شود و جزئی از این قرارداد بشمار نمی‌رود. حمل کننده می‌تواند بدون اخطار در تبدیل و تعویض حمل کنندگان یا هواپیما اقدام ، و در صورت لزوم نقاط توقف مندرج در این بلیت را تغییر دهد یا حذف نماید. برنامه‌های پرواز بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می‌باشد. حمل کننده هیچگونه مسئولیتی در برقرارسازی ارتباط به عهده نمی‌گیرد.

۱۰-  مسافر موظف به رعایت مقررات دولتی مربوط به مسافرت بوده و باید کلیه اسناد خروج و ورود ، و سایر مدارک لازم را ارائه نماید و در رأس ساعتی که از طرف حمل کننده مقرر گردیده و چنانچه وقتی تعیین نشده باشد با رعایت دقت کافی برای انجام تشریفات پرواز در فرودگاه حضور یابد.

۱۱- هیچ کارگزار ، مستخدم یا نماینده حمل کننده اجازه تغییر ، اصلاح یا صرفنظر کردن از هیچیک از مفاد این قراداد را ندارد.