گزارش تصویری/ اولین روز از حضور شرکت هواپیمایی آسمان در ششمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته
گزارش تصویری/ اولین روز از حضور شرکت هواپیمایی آسمان در ششمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته

گزارش تصویری/ اولین روز از حضور شرکت هواپیمایی آسمان در ششمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته