بازدید خلبان شیرودی مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان از ششمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته و حضور در غرفه آسمان
بازدید خلبان شیرودی مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان از ششمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته و حضور در غرفه آسمان

✈️ در دومین روز برگزاری‌ نمایشگاه؛ بازدید خلبان شیرودی مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان به همراه جمعی از معاونین و مدیران ارشد شرکت از ششمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته و حضور در غرفه آسمان

۲۸ آذرماه ۱۴۰۱