بازدید خلبان شیرودی مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان از برگزاری دوره آموزشی SEPT
بازدید خلبان شیرودی مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان از برگزاری دوره آموزشی SEPT

ازدید خلبان شیرودی مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان از برگزاری دوره آموزشی SEPT