بازدید سرزده خلبان شیرودی از آشیانه های مركزی و شهید بهشتی هواپیمایی آسمان
بازدید سرزده خلبان شیرودی از آشیانه های مركزی و شهید بهشتی هواپیمایی آسمان

 

بازدید سرزده خلبان شیرودی از آشیانه های مرکزی و شهید بهشتی، شاپ تایر و ترمز، کلینینگ شاپ و گفتگو با متخصصین و مهندسین معاونت فنی شرکت هواپیمایی آسمان